Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid:

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de cliënten aan Stassen en Gulikers advocaten B.V. verstrekken.

2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.
 

Opdrachten:

3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Stassen en Gulikers advocaten B.V., ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek( BW) dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, worden volledig uitgesloten.

4. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Stassen en Gulikers advocaten B.V. tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Stassen en Gulikers advocaten B.V. ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.

5. De advocaat zal eerst na overleg met de cliënt derden inschakelen, zoals een deurwaarder. De advocaat zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de handelswijze van voornoemde derde(n).

6. Stassen en Gulikers advocaten B.V. zal zich inspannen het door de cliënt gewenste resultaat te bereiken, maar garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt.

7. Stassen en Gulikers advocaten B.V. zal zich bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden alleen laten leiden door het belang van de cliënt. Daarbij zal de geldende regelgeving in acht worden genomen, waaronder de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.
 

Declaratie:

8. Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt aan Stassen en Gulikers advocaten B.V. honorarium, vermeerderd met kantoorkosten en BTW, verschuldigd. Onder kantoorkosten wordt verstaan de niet te specificeren kantoorkosten, zoals porti, telefoonkosten, telefax, fotokopieën etc. Deze kantoorkosten worden forfaitair vastgesteld op 8% van het honorarium.

9. Daarnaast komen eventuele verschotten voor rekening van de cliënt. Onder verschotten wordt verstaan kosten zoals vastrecht ( griffierecht), deurwaarderskosten en dergelijke.

10. Tenzij anders overeengekomen wordt het aan Stassen en Gulikers advocaten B.V. toekomend honorarium berekend op basis van de ten kantore vastgestelde uurtarieven. Stassen en Gulikers advocaten B.V. is gerechtigd voornoemde uurtarieven jaarlijks te wijzigen.

11. Ten aanzien van het honorarium is Stassen en Gulikers advocaten B.V. gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Dit voorschot zal bij tussentijdse declaraties danwel bij de einddeclaratie worden verrekend. Als geen voorschot in rekening is gebracht, zal het honorarium regelmatig tussentijds worden gedeclareerd.
 

Betaling:

12. Betaling van de declaratie dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.

13. Indien Stassen en Gulikers advocaten B.V., zelf danwel door middel van derden, invorderingsmaatregelen neemt tegen de cliënt, dan komen de kosten hiervan voor rekening van de cliënt.

14. De ontvangen gelden strekken eerst in mindering op de onder 13 bedoelde kosten, vervolgens op de verschenen rente en ten slotte op de hoofdsom en de lopende rente.

15. Indien de cliënt in verzuim is met de betaling van de declaratie(s), heeft Stassen en Gulikers advocaten naast de onder 13 genoemde invorderingsmogelijkheden het recht om haar werkzaamheden ten behoeve van cliënt op te schorten. De betrokken advocaat is slechts dan bevoegd gebruik te maken van dit opschortingsrecht, nadat de cliënt daarvan van tevoren op de hoogte is gesteld en de cliënt nog een korte termijn geboden is alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Stassen en Gulikers advocaten B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, die de cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden zoals hier is bedoeld.
 

Aansprakelijkheid

16. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis- waaronder ook een nalaten begrepen wordt- voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Stassen en Gulikers advocaten B.V. gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Stassen en Gulikers advocaten B.V. onder die beroepsaansprakelijkheidsverzekering draagt. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Stassen en Gulikers advocaten B.V. aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Stassen en Gulikers advocaten B.V. gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Stassen en Gulikers advocaten B.V. onder die algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) draagt.

17. Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van opdrachtgevers worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan Stassen en Gulikers advocaten B.V. gegeven opdrachten de bevoegdheid van Stassen en Gulikers advocaten B.V. in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens die opdrachtgevers te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Stassen en Gulikers advocaten B.V. voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten.

18. De onder 16 opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.
 

Klachten en geschillenregeling

19. Stassen en Gulikers advocaten B.V. hanteert een interne klachten en geschillenregeling. Alle klachten kunnen schriftelijk worden ingediend en zullen alsdan worden doorgeleid naar de klachtenfunctionaris die voor registratie en een reactie op de klacht zal zorgdragen.
 

Toepasselijk recht

20. Op de overeenkomst van opdracht tussen Stassen en Gulikers advocaten B.V. en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Limburg, locatie Maastricht is bij uitsluiting van de andere rechtbanken relatief bevoegd over geschillen die tussen de cliënt en Stassen en Gulikers advocaten B.V. bestaan te oordelen. Deze bepaling is te beschouwen als een uitdrukkelijke forumkeuze.