Burgerlijk recht overig

Het burgerlijk recht is veelomvattend. Specifieke terreinen als arbeidsrecht en huurrecht, die we elders bespreken, behoren daar ook toe.
Heel grofmazig kan worden gesteld dat het burgerlijk recht gaat over de rechtsregels zoals die gelden tussen burgers, en dus niet tussen de overheid en de burgers (dit laatste tenzij de overheid “als burger” heeft gecontracteerd, bijvoorbeeld door materialen te bestellen zoals meubilair voor het gemeentehuis). 
 
Bij ons kunt U ook terecht met vragen of problemen betreffende de elders op deze website nog niet genoemde onderdelen van het burgerlijk recht, zoals: 
– rechtspersonenrecht (verenigingen, stichtingen, maatschappen, besloten en naamloze vennootschappen, v.o.f.’s, en dergelijke);
– erfrecht;
– vermogensrecht algemeen (heeft een handeling juridische gevolgen, zo ja welke, hoe kan ik die handeling ongedaan maken; maar ook: het goederenrecht, betreffende roerende en onroerende zaken (zoals panden), daarmee samenhangende zekerheidsrechten zoals het recht van hypotheek en het pandrecht, alsmede inzake burenrecht, en betreffende vorderingen (in geld of anderszins)).
 
Bij “Contractenrecht” kwam de verbintenis uit de wet ter sprake: met name gaat het dan om de plicht schadevergoeding te betalen ingeval een onrechtmatige daad jegens een ander is verricht, maar ook om onverschuldigde betaling, ongerechtvaardigde verrijking en zaakwaarneming. 
 
Belt U ons maar, dan kijken we wat wij voor U kunnen betekenen!